Exemple de cost d`oportunitat

17 Dic 2018 Categoria: Senza categoria

Ce n`est pas un coût réel de fréquenter l`école du tout parce que si ou non l`étudiant va à l`école, l`étudiant a encore des dépenses pour la chambre et le Conseil. El Càlcul matemàtic serà: 2. si l`opció que trio m`aporta un Benefici de 10 però hi ha una opció Alternativa que m`ofereix 12, El cost d`oportunitat és de 2. En d`autres termes, même avec une subvention de l`État lourde, l`étudiant verse 75 pour cent de l`ensemble du coût. En Principi, El rendiment és com a Mínim igual al coût d`oportunitat. Transcorregut un tout Continuarem disposant d`aquêtes 5. Si votre prochaine meilleure alternative à voir le film est la lecture du livre, puis le coût d`opportunité de voir le film est l`argent dépensé plus le plaisir que vous renoncer en ne lisant pas le livre. Mais comme les avocats contractuels et les pilotes d`avion savent, la redondance peut être une vertu. Mais les regards peuvent être trompeurs. Serveix per fer valoracions, contrastant El RISC de les inversions o la immobilitat de l`Actiu.

El més destacable del concepte, és que El cost d`oportunitat nomes tindria sentit si l`oportunitat Fos fixa o limitada en El raonament. En Economia, El cost d`oportunitat designa El cost de la Inversió dels Recursos disponibles pour, a una oportunitat Econòmica, a Costa de les inversions alternatives disponibles pour, o el valor de la Millor opció no realitzada. Si ens referim a la Gestió, El cost d`oportunitat d`una Inversió, és El cost de la no realització d`una Inversió. Le mot «opportunité» dans le «coût d`opportunité» est en fait redondant. Això va conduir a Alguns economistes a Limitar l`objecte de l`Economia a situacions de Recursos excepcionals (encara présente un Tots els manuels d`Economia). Henderson est le rédacteur en chef de cette encyclopédie. Millor és reconèixer que no Hi ha una resposta encertada i que en cada cas caldrà analitzar què i com valorar. Cost d`oportunitat és la diferència entre el valor de l`opció escollida i el valor de la Millor opció no realitzada. Quan vaig Estudiar la Carrera em van ensenyar que davant décisions ECONÓMIQUES El “homo economicus” actuava buscant la maximització de la utilitat. El cost d`oportunitat de guardar Els Diners a la nostre Caixa Forta és per tant de 250 sestercis. Però Tal com apunto això és la resposta fàcil i BASTANT inconcreta.

Supposons que la subvention gouvernementale au Collège s`élève à $8 000 par étudiant. Cela explique pourquoi les étudiants des universités de l`État, même si elles peuvent tétras lorsque le gouvernement de l`État soulève des scolarité par, disons, 10 pour cent, ne déserter collège en masse. Le coût de l`utilisation de quelque chose est déjà la valeur de l`utilisation alternative la plus élevée. Potser El Motiu és que necessitem la “seguretat” que ens aporta veure Els Diners a Casa “Ben controlats”. Il semble que le coût est de $12 000 et l`étudiant paie moins de la moitié. Matemàticament Ho expressem com a Valor negatiu par contraposició al Valor positiu que correspondria a l`Ingrés. Però decidim garde aquêtes 5. Cela implique, par exemple, que même lorsque les gouvernements subventionnent l`enseignement collégial, la plupart des étudiants paient encore plus de la moitié du coût.

Aquest criteri és un dels utilitzats a les Eleccions d`Inversió. Ce concept simple a des implications puissantes. Sur ce total de $32 000, l`étudiant paye $24 000 ($4 000 de frais de scolarité plus $20 000 en revenus révoltes). Dit d`una Altra manera, la Idea és que davant décisions ECONÓMIQUES busquem l`opció més efica, la que Aporti major utilitat. Dans ce cas, sa vertu est de nous rappeler que le coût de l`utilisation d`une ressource découle de la valeur de ce qu`il pourrait être utilisé à la place. En abondància de Recursos no caldria Triar, podríem sauter Totes les Opcions. Prenez un étudiant qui paie annuellement $4 000 de frais de scolarité dans un collège d`État. Si acceptem la hipòtesi del “homo economicus”, Llavors davant una decisió Econòmica prendrem l`opció més eficient.